img
ACS Group [TH]

Articles & News

img

How is cleanroom validation important?

ห้องสะอาดหรือห้องclean room เป็นห้องที่แตกต่างจากห้องทั่วๆไป คือ ต้องมีการควบคุมความสะอาดของห้องเป็นพิเศษ ซึ่งในส่วนของการควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อและการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมของห้องคลีนรูมนั้นจะต้องมีการตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพภายในห้องทุกครึ่งปีหรือ หนึ่งปี จากผู้ให้บริการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบนี้ มีจุดประสงค์เพื่อยืนยันว่าห้องมีลักษณะการทำงานและระดับความสะอาดเป็นไปตามที่กำหนดไว้เมื่อครั้งที่มีการก่อสร้างและติดตั้งระบบ รวมทั้งศึกษาและหาสาเหตุของสิ่งปนเปื้อนภายในห้อง เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน เพื่อให้ได้ห้องคลีนรูมที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

ACS GROUP มีบริการทดสอบห้องคลีนรูม(Clean Room) โดยการทดสอบฯ ของเรา ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก National Environmental Balancing Bureau (NEBB) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Cleanrooms and associated controlled environments (ISO14644) ที่ถือเป็นมาตรฐานห้องคลีนรูมที่ใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบัน

Powered by Froala Editor