img
ACS Group [TH]

Articles & News

img

Community Isolation

กรมอนามัยได้สนับสนุนภาคเอกชนในการจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยรุ่งตะวัน” เป็น Community Isolation แนวตั้งในชุมชนเมือง ที่ดำเนินการเพื่อสังคม ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย แยกออกจากครอบครัวเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค และเน้นความปลอดภัยและ คลายความกังวลต่อชุมชนรอบข้าง โดยจัดให้มีระบบการดูแลด้วยการใช้นวัตกรรมลดการสัมผัสโดยมี "ห้องความดันลบ(Negative pressure)" 
บริษัทของเราได้มีการให้บริการปรับปรุงในส่วนของห้องความดันลบ(Negative pressure) "ศูนย์พักคอย" รุ่งตะวัน กรองอากาศโดยใช้ HEPA Filter ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ห้อง Negative Pressure เป็น Cleanroom ตามมาตรฐาน
ซึ่ง บริษัทของเรารับสร้างห้องCleanroomหรือห้องสะอาด และยังสามารถทดสอบคลีนรูมมาตรฐาน ISO14644 รับรองผลการทดสอบโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน NEBB อีกด้วย

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor